پرسشگر: قاسمی

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام بلخشید آمینو ایدوز چیه

سلام. آمیلوییدوز نوعی ماده است که در بخش های عمقی پوست بعضی افراد رسوب میکند و علت آن معمولا خاراندن های زیاد آن ناحیه و سایش است که تولید رنگ تیره در پوست میکند.