پرسشگر: رها

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام ۸روزپیش دربالای .... ناحیه .... خال ریزی به وجوداومدکه دردخارش نداره به دودکترزنان رفتم گفتندکه اسکین تگه ودیگری مشکوک ب زیگیل گفت نظرشماچیه اسکین تگ است؟

سلام. هیچگاه با عکس تشخیص قطعی نیست ولی ضایعه شبیه اسکین تگ است.ولی اسکین تگ یکروزه بوجود نمیاید و  زگیل است که ناگهانی رشد میکند. به همین دلیل بهتر است به متخصص پوست جهت معاینه مراجعه نمایید.